Som medlem i föreningen bör du känna till regler kring folkbokföring enligt folkbokföringslagen. Har du frågor kring folkbokföring och om regler kring att skriva sig som boende på en adress, kontakta Skatteverket. Många av dina rättigheter och skyldigheter är beroende av att du är folkbokförd och var du är folkbokförd, tillexempel rätten till bostadsbidrag, var du ska betala din skatt och rösta. 

Texten nedan kommer från Riksbyggen https://www.riksbyggen.se/inspiration/juridiska-fragor/ny-folkbokforingslag/

I juli 2018 kom nya regler om ökad kvalitet i folkbokföringen och innefattar bland annat att Skatteverket har fått mandat att göra kontrollbesök för att kontrollera en persons bosättning.

Vad betyder folkbokföring?

Folkbokföring är den grundläggande registreringen av Sveriges befolkning. Registreringen avgör om en person ska anses som bosatt i Sverige, och var i landet personen ska anses bosatt.

Man ska vara folkbokförd på den adress där man har sin huvudsakliga dygnsvila. För personer med dubbel bosättning tittar man på familjeförhållanden, arbetsförhållanden, anknytning till respektive ort, vistelsetid, antal övernattningar i respektive bostad, bostädernas storlek och standard, var huvuddelen av ägodelarna förvaras och med vilken rätt personen nyttjar bostaden (äganderätt, hyresrätt, andrahandskontrakt etcetera). Bor man kortare tid än ett år på den tillfälliga adressen måste man inte ändra sin folkbokföringsadress.

Detta kan hända om du folkbokför dig på fel adress

Det har förekommit en hel del problem med att människor folkbokfört sig på fel adress, vilket i sin tur har bidragit till grövre brottslighet såsom bedrägerier, felaktiga utbetalningar från olika sociala välfärdssystem och annan ekonomisk brottslighet. I vissa fall har 30-40 personer varit skrivna på samma adress, trots att det är uppenbart att så många personer inte bor där. Det finns även fall med ensamma personer som skrivit sig på flera olika adresser./.../

Syftet med de nya reglerna är att strama upp rutinerna för var, när och hur folkbokföring ska ske. I juli 2018 kom nya regler om ökad kvalitet i folkbokföringen och i januari 2019 trädde ytterligare bestämmelser om skydd för hotade och förföljda personer i kraft.

De nya reglerna om ökad kvalitet i folkbokföringen innefattar bland annat att Skatteverket har fått mandat att göra kontrollbesök för att kontrollera en persons bosättning, om det är nödvändigt för att göra en bedömning i frågan.

Höga straffbestämmelser

Den som lämnar oriktig uppgift om folkbokföring eller inte anmäler ny adress vid flytt kan dömas till folkbokföringsbrott till böter eller fängelse. Straffbestämmelsen är tänkt att fungera förebyggande och därmed leda till fler korrekta uppgifter i folkbokföringsregistret.